Phòng Tổ chức cán bộ

  1. Lãnh đạo:

     * Lãnh đạo tiền nhiệm:

– Ông Trần Quý Thụy (1961)

– Bs. Phạm Văn Tùng (1976 – 1981)

– Bs. Phạm Thế Hùng (1981 – 1982)

– Ds. Đoàn Thị Nguyên (1982 – 2000)

– Bs. Hoàng Ngọc Cư (2001 – 2012)

* Lãnh đạo hiện nay:

 

                                                                          

 

 

 

  1. Tổ chức nhân sự:

Tổng số: 11 người nhân viên. Bao gồm các bộ phận:

– Công tác Đảng bộ;

– Công tác Quản lý nhân lực;

– Công tác Bảo hiểm xã hội;

– Công tác Lao động tiền lương.

  1. Chức năng nhiệm vụ:

– Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

– Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

– Phối hợp với các khoa phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

– Nắm tình hình, tâm tự nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

  1. Nghiên cứu khoa học

* Đề tài:

– Đánh giá kết quả xây dựng và phát triển ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự VIMES tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

+ Chủ đề tài: ThS. Phạm Văn Hiệp.

+ Cộng sự: ThS. Nguyễn Ngọc Cương, Đỗ Thị Minh Luyến.

* Sáng kiến cải tiến:

– Sáng kiến: “Thay đổi quy trình chấm công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình”.

+ Chủ sáng kiến: ThS. Phạm Văn Hiệp.

– Sáng kiến: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình”.

+ Chủ sáng kiến: ThS. Phạm Văn Hiệp.

  1. Thành tích đạt được:

     – Bằng khen Bộ Y tế năm 1998 (QĐ số 377/QĐ-BYT ngày 03/2/1999 của Bộ Y tế)

– Giấy khen Sở Y tế năm 2003 (QĐ 02/2004/QĐ-SYT ngày 05/01/2004 của Sở Y tế Ninh Bình).

– Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh 2006 (QĐ 490/QĐ-UBND ngày 22/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình).

– Bằng khen Bộ Y tế năm 2007 (QĐ số 950/QĐ-BYT ngày 20/3/2008 của Bộ Y tế).

– Giấy khen Sở Y tế năm 2007 (QĐ 02/QĐ-SYT ngày 03/01/2008 của Sở Y tế Ninh Bình).

– Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh 2008 (QĐ 96/QĐ-CT ngày 24/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình).

– Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh 2010 (QĐ số 113/QĐ-CT ngày 24/02/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình).

– Giấy khen Sở Y tế năm 2011 (QĐ số 71/QĐ-SYT ngày 08/2/2012 của Sở Y tế Ninh Bình).

– Giấy khen Sở Y tế năm 2013 (QĐ QĐ 158/QĐ-SYT ngày 20/2/2014 của Sở Y tế Ninh Bình).