Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán

1.  Lãnh đạo

Lãnh đạo tiền nhiệm:

– Bùi Đình Nho (1974-1980)

– Vũ Đức Chí (1993-1995)

– Nguyễn Thị Viện (1995-2008)

– Ngô Ngọc Quang (2008-nay)

Lãnh đạo hiện nay:

– Trưởng phòng: CN. Đoàn Sơn Thụy

– Phó trưởng phòng:   CN. Bùi Như Hue Huệ

                                        CN. Trịnh Thị Thu Hiếu

                

             CN. Đoàn Sơn Thụy                                     CN. Trịnh Thị Thu Hiếu                                          CN.Bùi Như Huệ

– Tổng số: 29 nhân viên2. Tổ chức nhân sự

Trong đó:

– KT ĐH: 13

– KT CĐ: 02

KT TC: 14

 

Tập thể phòng Tài chính – Kế toán

 

3. Chức năng nhiệm vụ:

Như quy chế Bệnh viện QĐ của Bộ Y tế 1895/1997/BYT ngày 19/9/1997.

4.  Ứng dụng khoa học kỹ thuật:

– Năm 2006 sử dụng phần mềm kế toán MISA

– Năm 2007 sử dụng phần mềm quản lý Bệnh viện

– Hiện nay công tác kế toán của phòng được quản lý hoàn toàn bằng phần mềm tin học

 

Bệnh nhân thanh toán viện phí

 

5. Một số hoạt động khác:

Tham gia nghiên cứu khoa học và văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.