Phòng Quản lý chất lượng

1. Lịch sử hình thành

Phòng Quản lý chất lượng: được thành lập theo Quyết định số 1129/QĐ-BVĐK ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Bệnh viện.

2. Lãnh đạo:

Phụ trách phòng: BS. Vũ Thúy Giang

3. Tổ chức nhân sự:

Tổng số: 8 nhân viên

Trong đó: 01 bác sỹ, 01 kỹ sư công nghệ thông tin, 01 kỹ sư công nghệ môi trường, 02 kế toán, 02 điều dưỡng, 01 khác).

4. Chức năng nhiệm vụ

4.1. Chức năng

Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật. 

4.2. Nhiệm vụ

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện thuộc các lĩnh vực sau:

– Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

-Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

-Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

– Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

– Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

-Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

– Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

– Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

5. Hoạt động chuyên môn (tháng 11 năm 2014) đến nay

– Tiến hành đánh giá, báo cáo, lưu trữ thông tin chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Trên cơ sở này bệnh viện phát hiện, đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện từ đó có định hướng để cải tiến.

– Hàng năm xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện.

– Xây dựng đề án cải tiến chất lượng bệnh viện thuộc dự án Norred.

– Xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý chất lượng: Sự cố y khoa, an toàn người bệnh, thực hành 5S, quy trình chuyên môn chuẩn.

– Khảo sát sự hài lòng của người bệnh định kỳ hàng tháng, báo cáo phân tích các thông tin về sự hài lòng của người bệnh

– Thực hiện khảo sát thời gian chờ của bệnh nhân khi khám bệnh tổng hợp, và báo cáo theo quy định của bộ y tế

– Tiến hành cải tiến hệ thống biển hiệu, biển chỉ dẫn trên toàn viện

– Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo bệnh viện phân công

5.1. Kết quả đạt được:

Với hệ thống Quản lý chất lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu, Bệnh viện đã tiến hành một số hoạt động quản lý chất lượng và bước đầu đã có một số kết quả đáng khích lệ:

+ Năm 2014:Triển khai tự đánh giá và được đoàn kiểm tra của Sở y tế đánh giá theo Bộ tiêu chí của Bộ y tế. Trên cơ sở này, Bệnh viện đã nhìn nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của Bộ tiêu chí trong việc phát hiện, đánh giá thực trạng chất lượng Bệnh viện, từ đó có định hướng để cải tiến.

+  Năm 2016 là năm thứ tư thực hiện đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, Bệnh viện đã tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế để cải tiến, nâng cao chất lượng bệnh viện như xây dựng các quy trình kỹ thuật bệnh viện, đẩy mạnh hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện.

+ Xây dựng, cải tiến và ban hành các văn bản về báo cáo sự cố y khoa:

+ Triển khai thực hiện 5S 100% khoa, phòng.

+ Xây dựng và triển khai các quy định về an toàn người bệnh

+ Chuẩn hóa quy trình chuyên môn

6. Phương hướng, định hướng phát triển những năm tiếp theo 2016 – 2020

– Tích cực học tập, nâng cao trình độ năng lực, tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về quản lý chất lượng bệnh viện.

– Mỗi năm thực hiện được 1 đến 3 đề án cải tiến chất lượng trong bệnh viện.

– Chuẩn hóa các quy trình chuyên môn.

– Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

– Xây dựng các chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện.

– Khảo sát hài lòng người bệnh.

– Đánh giá chất lượng bệnh viện .

7. Nghiên cứu khoa học

Hàng năm có 1 đến 2 đề tài cấp cơ sở, 1 đề tài cấp ngành.