Phòng Kế hoạch tổng hợp

1. Phòng KHTH được thành lập năm 1960

2. Lãnh đạo:

Lãnh đạo tiền nhiệm:

Y sĩ Vũ Hưng Liên (1960-1976)

Bs. Bùi Văn Thuận

Bs. Trịnh Xuân Đạt (1977-1979)

Bs. Phạm Thế Hùng (1979)

Bs. Phạm Thị Mĩ (1980-1999)

 

     Bs. Đặng văn Chung (1999-2000)

ThS. Lê Hữu Quý (2000-2003)

Bs. Vũ Văn Huấn (2003-2010)

Bs.CKII. Phạm Cao Phong (2010)

              Th.S. Phạm Thị Phương Hạnh

BS.CKII.Nguyễn Văn Tuyên

* Lãnh đạo hiện nay:

Phó phòng: BS.CKI. Phạm Văn Đĩnh

Phó phòng: BS.CKI Đinh Quốc Chấn

 2. Tổ chức nhân sự:

Tổng số: 16 nhân viên

Trong đó: 04 Bác sĩ, 7 Điều dưỡng, 05 CB khác

Tập thể cán bộ, nhân viên phòng KHTH

3. Chức năng nhiệm vụ:

* Chức năng:

Tham mưu cho Ban lãnh đạo BV xây dựng KH hoạt động của BV và các khoa, phòng

Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế BV

Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn BV

* Nhiệm vụ:

Căn cứ vào nhiệm vụ của BV, hướng dẫn các khoa, phòng lập KH thực hiện các mặt hoạt động của BV

Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện KH quy chế BV để báo cáo GĐ xem xét, chỉ đạo

Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn

Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong BV, giữa BV với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác KB CB của BV

Phối hợp với P. ĐT- CĐT để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới

Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo KH của BV và quy định của Nhà nước

Đảm bảo việc thống kê, khai thác HSBA theo quy định

Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện

Xây dựng quy hoạch phát triển c.môn KT của BV để trình GĐ xét duyệt và báo cáo cấp trên

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo GĐ và cơ quan cấp trên

Đảm bảo việc thống kê, khai thác HSBA theo quy định

Chuẩn bị các PA phòng chống thiên tai, thảm họa và các TH bất thường khác để trình GĐ và các tổ chức thực hiện

4. Hoạt động chuyên môn:

* Thống kê các hoạt động chuyên môn của BV

Thu thập các số liệu về hoạt động chuyên môn của các khoa, phòng

Xử lý thông tin, in các thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất hàng ngày, tuần, tháng, quí, năm cho Ban Lãnh đạo cũng như cho Sở Y tế

Giúp GĐ làm báo cáo tổng kết 6 tháng, tổng kết năm hoạt động của BV, xây dựng kế hoạch và các tiêu chí hoạt động chuyên môn cho toàn BV

*Kiểm định hồ sơ bệnh án

Tiếp nhận và kiểm tra HSBA nội trú

Trích sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu.

*Công tác tiếp đón, giải quyết chế độ BHYT, chuyển tuyến cho NB

Tiếp nhận giấy vào viện, xác định chế độ đúng tuyến/trái tuyến BHYT cho NB điều trị nội trú

Quản lý, xác nhận NB chuyển tuyến BHYT

*Công tác khám chữa bệnh

Giúp ban Lãnh đạo kiểm tra và đôn đốc thực hiện mọi công tác liên quan tới vấn đề KCB trong toàn BV.

Giúp ban Lãnh đạo theo dõi và giải quyết các đơn thư khiếu kiện, thắc mắc của NB, gia đình NB. Tiếp các cơ quan pháp luật trong việc cấp giấy chứng thương.

5.Thành tích đạt được:

Bằng khen UBND tỉnh: 2005, 2013.

Giấy khen Sở Y tế: 2007,2008,2009 ,2011.