Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tích cực triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2019: Tập trung triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội”; xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng của Bộ, ngành, địa phương; tích cực triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo.

Thực hiện văn bản số 61/KH-UBND ngày 2/5/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã tích cực triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Bệnh viện đã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Luật đa dạng sinh học năm 2008, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nolon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong bệnh viện về tác hại của rác thải nhựa, tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, hạn chế dùng sản phẩm nhựa một lần nhằm kêu gọi , khuyến khích cộng đồng cùng thay đổi thói quen tiêu dùng và bỏ chất thải nhựa. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong bệnh viện, người bệnh và người nhà người bệnh trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích và vận động mọi người xung quanh tăng cường các hoạt động tiêu thụ bền vững.

Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc sử dụng và thu gom, phân loại chất thải trong toàn viện; đặc biệt là giám sát tại các đơn vị kinh doanh trong bệnh viện, người bệnh và người nhà người bệnh.

Phòng trào “Chống rác thải nhựa” được phát động sâu rộng trong phạm vi toàn bệnh viện, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của mỗi cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị kinh doanh và người bệnh, người nhà người bệnh.

P.CTXH