Bảng phân trưc Lãnh đạo – Trưởng hệ – các phòng – chuyên khoa – CLS (từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 6 năm 2019)