Bảng phân trực Lãnh đạo – các phòng – chuyên khoa – các khoa CLS (từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2019)