Ban Giám đốc

1. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

* Nhà thương Ninh Bình trước tháng 8/1945

– Docter Horman (người Pháp 1928 – 1937)

– Y sỹ Nguyễn Bá Tụng (1938- 1945)

* Bệnh viện Ninh Bình từ 8/1945 – 6/1954

– Y sỹ Nguyễn Hữu Giới (1946 – 1950)

– Bác sỹ Đặng Vũ Hỷ (1951 – 1952)

– Y sỹ Vũ Tiến Thọ (1953)

– Y sỹ Vũ Quang Tiệp (1953 – 1954)

* Bệnh viện Ninh Bình thời kỳ 1955 – 1964

– Y sỹ Võ Thị Xuân Trà (1955)

– Y sỹ Nguyễn Tích Ý (1955 – 1957)

– Y sỹ Đào Minh Hy (1957)

– Y sỹ Vũ Hưng Liên ( quyền Bệnh viện trưởng 1957 – 1959)

– Bác sỹ Đào Mạnh Tiên (1959 – 1960)

– Bác sỹ Lê Đức Tụng (1961 – 1964)

* Bệnh viện Ninh Bình thời kỳ 1965 – 1975

– Bác sỹ Lê Đức Tụng (1965 – 1971)

– Bác sỹ Phạm Văn A (1972 – 1975)

* Bệnh viện Ninh Bình thời kỳ 1976 – 1992

– Bác sỹ Phạm Văn A (1976 – 1982)

– Bác sỹ Phạm Thế Hùng (1983 – 1992)

* Bệnh viện Ninh Bình thời kỳ 1993 – 2012

– Bác sỹ Phạm Thế Hùng (1992 – 1994)

– Bác sỹ Trịnh Xuân Đạt (1994 – 2000)

– Bác sỹ Phạm Văn Minh (2000- 2006)

– Th.S BS. Lê Hữu Quý (2006 – 2012)

* Bệnh viện Ninh Bình thời kỳ 2013 đến nay

_ ThS.BSCKII. Phạm Văn Hiệp (Từ tháng 1/2013 đến nay)

2. PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

PHÓ GIÁM ĐỐC TIỀN NHIỆM

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG NHIỆM

Trần Quý Thụy

Lê Xuân Thông

Nguyễn Mạnh Nhâm

Lã Hữu Luật

Lê An Tập

Phạm Văn Đức

Đỗ Thị Chiến

Vũ Văn Cẩn

Phạm Cầm Kỳ

BS CKI. Đặng Văn Chung

BS CKII. Phạm Thị Phương Hạnh

BS CKII. Lê Chính Chuyên

BS CKII. Nguyễn Đình Đức

BS CKII. Phạm Cao Phong

BS CKII. Nguyễn Văn Tuyên

             Th.S BSCKII. Chu Thị Giang